Menu

svetlik zahlinice

Logookénko

 

MÁMO, TÁTO, POVÍM VÁM, 

RÁD SI DOMA POVÍDÁM. 

POVÍDEJTE, TÁTO, MÁMO, 

POVÍDÁNÍ PŮJDE SAMO. 

 

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O STAVU VÝSLOVNOSTI VAŠEHO DÍTĚTE SE NA MĚ MŮŽETE OBRÁTIT DENNĚ OD 7.00 - 12.00 NEBO TAKÉ V RÁMCI KONZULTAČNÍCH HODIN, KTERÉ BÝVAJÍ PŘEDEM OZNÁMENY NA HLAVNÍ NÁSTĚNCE MŠ NEBO ZDE NA STRÁNKÁCH.                                                                                                Mgr. Radka Hauková, speciální logoped MŠ Družba


 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019


 

CO JE TO LOGOPEDIE?

Logopedie ( logos - řeč , paideia- výchova) je speciálně pedagogická věda, která se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním jedinců       s poruchami sdělovacího procesu (hlasu, řeči a sluchu). Logoped diagnostikuje vady a poruchy výslovnosti, poruchy plynulosti řeči (např. koktavost), vývojové vady ( opožděný vývoj řeči, dysfazie), poruchy učení (dyslexie a další), poruchy hlasu...Podle příčin a rozsahu poruchy volí a aplikuje terapeutické postupy.. Podle potřeby spolupracuje i s dalšími odborníky (lékaři různých specializací, psycholog a další). 

Jak probíhá logopedická péče? 

U nás v mateřské škole se práce logopedická a speciálně-pedagogická prolíná. Speciální pedagog-logoped (logopedický asistent) v jedné osobě pracuje s dětmi převážně individuálně (v úzké spolupráci s rodiči, v logopedické třídě či individuálně integrovanými dětmi v běžných třídách) i kolektivně ( logopedický kroužek dětí středního a předškolního věku,děti s odkladem školní docházky, hudebně-pohybové chvilky s logorytmikou). Na základě podrobné diagnostiky se podílí na vypracování individuálního plánu rozvoje pro každé dítě.Spolupracuje též     v týmu s ostatními pedagogy mateřské školy v jednotlivých třídách. V případě potřeby je v kontaktu s jinými odbornými pracovišti. 

Logopedická péče zahrnuje:

- rozvoj motoriky mluvidel, nácvik správného dýchání apod.)

- podporu rozvoje předřečových aktivit dítěte

- rozvoj hrubé,jemné motoriky,grafomotoriky

- stimulaci řeči a rozvíjení řeči,řečového apetitu dítěte

- rozvoj rozumových schopností

- stimulaci celkového vývoje dítěte - rozvoj smyslového vnímání - zejm. zrakové a sluchové paměti, pozornosti, diferenciace apod.

 Cílem logopedické péče je vytvářet pro děti podmínky pro správný rozvoj řeči. Logopedická péče je bezplatná a probíhá vždy 1xtýdně formou logopedického kroužku , denně v logopedické třídě a 2-3 x týdně u dětí individuálně integrovaných v ostatních třídách. Rodiče  dětí jsou dopředu upozorněni na odlišnou mluvu dětí a podepisují svůj souhlas s prováděním logop. péče v MŠ. Každé dítě má svůj logo-sešit, kde mají rodiče návod, jak s ním mají doma pracovat. Pro očekávané výsledky je nutná každodenní trpělivá spolupráce rodičů. Ti mají největší podíl na nápravě řeči u svých dětí.Logopedická cvičení se provádějí  vždy hravou formou, ke každému dítěti je přistupováno individuálně.  Nedílnou součástí každého sezení je pochvala dítěte i za sebemenší pokroky a úspěchy.Komunikační schopnosti jsou u dětí rozvíjeny všemi pedagogy – logopedickými preventistkami – logopedickým asistentem.

V logopedických chvilkách pravidelně procvičujeme jednotlivé hlásky,dechová cvičení, cvičení obličejových svalů, čelistí, artikulaci jazyka, hlasová cvičení a cvičení k rozvoji fonematického sluchu a uvědomování. Odborným garantem je pro naši MŠ Speciálně pedagogické centrum logopedické.

Předškolní věk je ideální doba k nácviku správné výslovnosti. Je třeba si uvědomit, že trénovat výslovnost je nejvhodnější před nástupem do základní školy. Když v první třídě dítěti přibudou školní povinnosti (psaní úkolů, každodenní povinné čtení...), často už není dostatek času k pravidelnému procvičování logopedických cvičení.

                                                                                                                                                                                                                                   Bc. Martina Kaderková