Menu

svetlik zahlinice

Logookénko

 

MÁMO, TÁTO, POVÍM VÁM, 

RÁD SI DOMA POVÍDÁM. 

POVÍDEJTE, TÁTO, MÁMO, 

POVÍDÁNÍ PŮJDE SAMO. 

 

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O STAVU VÝSLOVNOSTI VAŠEHO DÍTĚTE SE NA MĚ MŮŽETE OBRÁTIT DENNĚ OD 7.00 - 12.00 NEBO TAKÉ V RÁMCI KONZULTAČNÍCH HODIN, KTERÉ BÝVAJÍ PŘEDEM OZNÁMENY NA HLAVNÍ NÁSTĚNCE MŠ NEBO ZDE NA STRÁNKÁCH.                                                                                                Mgr. Radka Hauková, speciální logoped MŠ Družba


 

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Letošní LOGOOKÉNKO se bude netradičně věnovat předškolní zralosti dítěte (jazykový, rozumový, tělesný, estetický a pracovní vývoj, mravní)                                    

1) JAZYKOVÝ VÝVOJ                                                                                                                 Cílem jazykové výchovy je osvojení základu spisovného jazyka v hovorové podobě.                 Dítě by mělo umět:                                                                                                                     -správně dýchat při řeči i zpěvu                                                                                                   -aktivně a přirozeně navázat řečový kontakt s ostatními                                                               -správně vyslovovat všechny hlásky a hláskové skupiny                                                                   -rozlišit hlásku na začátku a na konci slova                                                                                    -v souvislém řečovém projevu používat rozvité věty                                                                      -správně používat předložky, slovesa a skloňovat podstatná jména                                                  -umět odvodit množné číslo z jednotného                                                                                    -výrazně a kultivovaně přednést básničku                                                                                      -vyprávět krátký příběh podle obrázků                                                                                          -soustředěně poslouchat a vnímat čtený text                                                                                -vystihnout základní charakterové vlastnosti hrdinů pohádek                                                         -samostatně předvést dramatizaci pohádky… a mnoho dalšího

Příště se budeme věnovat rozumovému vývoji.                                                                                                                                                       Bc. Martina Platošová 


                                                                                                             

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

 

Stejně jako jaro a velikonoční svátky, všechny kamarády vítá vaše LOGOOKÉNKO.                         Čtvrtým letošním heslem je POCHVALA, TÉ NENÍ NIKDY DOST.                                                       - pochvala je jednou z osvědčených cestiček k úspěchu (nejen v logopedii)                                     -i za sebemenší snahu a zlepšení chvalte – pro dítě je to symbol k dalšímu  úspěchu                         -existuje řada cvičení, za které se může pochválit každé dítě, a proto do nácviku vždy zařazujte dechová a fonační cvičení:  

Když se dítěti nedaří delší dobu vyslovit správně určitou hlásku a vy nevidíte prozatím zlepšení, pochvalte ho třeba jen za to, že se mu krásně roztočil větrník nebo že udělal velké bubliny.           -každé dítě má mít možnost prožít úspěch a právě tento moment je velkou motivací k dalšímu cvičení                                                                                                                                       - vaše trpělivost se na konci zúročí – nespěchejte, vždyť i dospělí potřebují mnohdy více času.

„Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála“.

                                                                                                  Bc. Martina Platošová


 

S přáním krásné, pohádkové zimy vás opět vítá LOOKÉNKO. Dnešním, již třetím heslem v tomto školním roce je:  S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP –  malá příprava na školu : 

-hodně kreslete a povzbuzujte tvořivou činnost dítěte

-cvičte nenásilně schopnost dítěte přijmout nějaký úkol, pracovat na něm a dokončit jej  

-čtěte dětem knížky – nepromarněte příležitost k rodinnému čtení

-zkoušejte různé věci skládat, rozkládat, z kousků složit obrazec, „dívat se složitějším věcem na kloub“, všímejte si podrobností na předmětech 

-rozvíjejte s dítětem schopnost rozkládat slova na slabiky, poznávat na kterou slabiku, hlásku slovo začíná a končí

 -pamatujte si, že zájem vede pozornost 

- a velmi důležité je – všechno spolu s dětmi dělejte v klidu, v pohodě a s úsměvem.

                                                                                            Bc. Martina Kaderková


 

Dobrý den, zdraví vás LOGOOKÉNKO, pokračujeme v našem „roce s heslem“. Druhým je: UČÍME SE HROU (jak na to?)

-jestli si dítě hraje, opravdu hraje (nejde o bezradnou i když někdy vytrvalou manipulaci s nějakým předmětem), hraje si rádo, tím je splněna první podmínka učení – pozitivní moti -vace, ta umožňuje ukládat do paměti nové poznatky

-hra se mění podle věku, a proto je téměř nemožné, aby mohla dítě přetížit

-při hře dítě zpočátku kopíruje své okolí – učí se a postupně procvičuje různé situace (na maminku, na obchod…)

-starší děti už kombinují realitu i fantazii, přibírají do hry další děti, zvykají si na vztahy, KOMUNIKUJÍ

z pohledu dítěte je i televize a počítač hračka, srovnáte-li námahu, kterou musí skupina dětí vynaložit na to, aby si samy mohly zahrát divadlo (příprava loutek, učení textu…) a námahou vynaloženou sledováním „hotové“ pohádky, je jasné, ze které činnosti získají více zkušeností, prožitků a tím i „zisků“ pro další vývoj.

            Závěrem – platí heslo „Kdo si hraje, nezlobí“.

                                                                                     Bc. Martina Kaderková


 

Motto :„Není obtížnější, náročnější a zodpovědnější práce, než je výchova a vzdělávání dětí. Není radostnější, smysluplnější a víc uspokojující   práce, než je výchova a vzdělávání dětí.“

S přáním klidného a pohodového začátku školního roku Vás opět zdraví LOGOOKÉNKO. Letošní „školkový“ rok se budeme věnovat HESLŮM 

Prvním je : PŘEDCHÁZET JE LEPŠÍ NEŽ NAPRAVOVAT ( J jak na to ?)

-buďte trpěliví, hodně chvalte

-jděte příkladem – zapojte se do hry, mluvte pomalu, klidně a srozumitelně

-dítě nenuťte do vyslovování- nácviku, pokud se Vám zdá, že už by mělo určitou hlásku vyslovovat – vyberte hru, motivaci, kde se hláska vyskytuje, předejdete tím, že se dítě „zasekne“

- podněcujte chuť dítěte komunikovat

- zvyšujte jeho „mluvní apetit“

-ozvíjejte slovní zásobu (popis obrázků, předmětů v okolí, vyprávění pohádek, říkadel, zpívání písniček…)

-  podporujte spontánní řeč (vyprávění zážitků, prožitků…)

-rozvíjejte pohybové schopnosti J ( i jazyk je sval jako ostatní, čím více trénujeme hrubou i jemnou motoriku, tím více trénujeme svaly potřebné k mluvení)

POZOR

-vyhýbáme se nesnadným a neznámým slovům

- napodobování „roztomilého“dětského šišlání může upevnit nesprávnou výslovnost dítěte  

                                                                                                  Bc. Martina Kaderková

  

viz.časopis ŠKOLIČKA – školní rok 2013/2014 

      se slovy, čáry ,máry, malování; 


 

viz.časopis ŠKOLIČKA – školní rok 2012/2013 

      vztah k vlastní osobě,k druhým, charakteristika vlastností- jak můžeme pomoci; 


 

viz.časopis ŠKOLIČKA – školní rok 2010/2011 


 

CO JE TO LOGOPEDIE?

Logopedie ( logos - řeč , paideia- výchova) je speciálně pedagogická věda, která se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním jedinců       s poruchami sdělovacího procesu (hlasu, řeči a sluchu). Logoped diagnostikuje vady a poruchy výslovnosti, poruchy plynulosti řeči (např. koktavost), vývojové vady ( opožděný vývoj řeči, dysfazie), poruchy učení (dyslexie a další), poruchy hlasu...Podle příčin a rozsahu poruchy volí a aplikuje terapeutické postupy.. Podle potřeby spolupracuje i s dalšími odborníky (lékaři různých specializací, psycholog a další). 

Jak probíhá logopedická péče? 

U nás v mateřské škole se práce logopedická a speciálně-pedagogická prolíná. Speciální pedagog-logoped (logopedický asistent) v jedné osobě pracuje s dětmi převážně individuálně (v úzké spolupráci s rodiči, v logopedické třídě či individuálně integrovanými dětmi v běžných třídách) i kolektivně ( logopedický kroužek dětí středního a předškolního věku,děti s odkladem školní docházky, hudebně-pohybové chvilky s logorytmikou). Na základě podrobné diagnostiky se podílí na vypracování individuálního plánu rozvoje pro každé dítě.Spolupracuje též     v týmu s ostatními pedagogy mateřské školy v jednotlivých třídách. V případě potřeby je v kontaktu s jinými odbornými pracovišti. 

Logopedická péče zahrnuje:

- rozvoj motoriky mluvidel, nácvik správného dýchání apod.)

- podporu rozvoje předřečových aktivit dítěte

- rozvoj hrubé,jemné motoriky,grafomotoriky

- stimulaci řeči a rozvíjení řeči,řečového apetitu dítěte

- rozvoj rozumových schopností

- stimulaci celkového vývoje dítěte - rozvoj smyslového vnímání - zejm. zrakové a sluchové paměti, pozornosti, diferenciace apod.

 Cílem logopedické péče je vytvářet pro děti podmínky pro správný rozvoj řeči. Logopedická péče je bezplatná a probíhá vždy 1xtýdně formou logopedického kroužku , denně v logopedické třídě a 2-3 x týdně u dětí individuálně integrovaných v ostatních třídách. Rodiče  dětí jsou dopředu upozorněni na odlišnou mluvu dětí a podepisují svůj souhlas s prováděním logop. péče v MŠ. Každé dítě má svůj logo-sešit, kde mají rodiče návod, jak s ním mají doma pracovat. Pro očekávané výsledky je nutná každodenní trpělivá spolupráce rodičů. Ti mají největší podíl na nápravě řeči u svých dětí.Logopedická cvičení se provádějí  vždy hravou formou, ke každému dítěti je přistupováno individuálně.  Nedílnou součástí každého sezení je pochvala dítěte i za sebemenší pokroky a úspěchy.Komunikační schopnosti jsou u dětí rozvíjeny všemi pedagogy – logopedickými preventistkami – logopedickým asistentem.

V logopedických chvilkách pravidelně procvičujeme jednotlivé hlásky,dechová cvičení, cvičení obličejových svalů, čelistí, artikulaci jazyka, hlasová cvičení a cvičení k rozvoji fonematického sluchu a uvědomování. Odborným garantem je pro naši MŠ Speciálně pedagogické centrum logopedické.

Předškolní věk je ideální doba k nácviku správné výslovnosti. Je třeba si uvědomit, že trénovat výslovnost je nejvhodnější před nástupem do základní školy. Když v první třídě dítěti přibudou školní povinnosti (psaní úkolů, každodenní povinné čtení...), často už není dostatek času k pravidelnému procvičování logopedických cvičení.

                                                                                        Bc. Martina Kaderková, MŠ Družba