Menu

Logookénko

 

Vítáme Vás v našem logookénku

 

„Předcházet je lepší než napravovat“

 

Co je vlastně logopedie ???

Logopedie (z řeckého ὁ λόγος, logos = slovo, řeč a paideia = výchova) se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti (NKS) ve všech rovinách u všech věkových kategorií (Lechta, 2005). Zahrnuje tedy vše od nejdrobnějších řečových vad, jako např. chybná výslovnost jedné hlásky, až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost.

Řeč člověka začleňuje do společnosti, ovlivňuje prožívání, poznávání a rozumový vývoj. Vývoj řeči souvisí se slovníkem rodiče či vychovatele. Dítě by mělo do 7 let věku zvládnout veškeré základy mateřského jazyka. Následné rozšiřování vědomostí souvisí se školou, sebevzděláním a medii.

 

Jak probíhá logopedie u nás ve „Světluškách“ ???

V naší třídě „Světlušky“ pracují dvě učitelky – paní učitelka, která pracuje s dětmi kolektivně (skupinové logopedické chvilky, logopedické kroužky) a speciální pedagog – logopedický asistent, který pracuje s dětmi převážně individuálně, v pracovně. Pracuje jak s dětmi z logopedické třídy, tak i s dětmi individuálně integrovanými z běžné třídy. Speciální pedagog provádí diagnostiku, na jejímž základě jsou vytvořeny individuální plány pro každé dítě. Nedílnou součástí je spolupráce s rodiči a v neposlední řadě s dalšími odborníky (SPC, PPP).

Individuální péče probíhá v logopedické třídě každý den, u dětí individuálně integrovaných 2-3x týdně, a 1x týdně v logopedickém kroužku. Každé dítě má svůj logopedický sešit, do kterého jsou dětem dávána cvičení, úkoly. Děti si berou svůj sešit na víkend domů, kde podle pokynů pedagoga pracují s dítětem rodiče. Je důležité, aby rodiče doma s dětmi pracovali, podporovali je a hlavně aby děti zažívaly pocit úspěchu.

Při práci s dětmi jsou využívány speciální pomůcky, které dětem pomáhají při nápravě správné výslovnosti. Děti jsou hravou formou seznamovány s pomůckami, samy s nimi pracují, zažívají pocit úspěchu.

 

L.O.G.O.O.K.É.N.K.O.

 

 

 

Proč vlastně děti chodí k logopedovi???

 

Logopedie se zabývá vývojem řeči a poruchami řeči. Základní vývoj řeči, a tedy i výslovnosti se uzavírá kolem sedmého roku věku. Souvisí to se zásadními změnami v tělesném vývoji dítěte a se zráním centrální nervové soustavy. Do sedmi let je výslovnost přístupná změnám, snadněji se dá ovlivnit, protože není zatím definitivně zakódovaná. Proto je předškolní věk pro nápravu jakékoli poruchy řeči včetně špatné výslovnosti nejvýhodnější. A je škoda, když se toto období promešká!!! Když už je řeč zautomatizovaná a poruchy řeči se fixují, je to mnohem náročnější.

 

Čím je vlastně ovlivněna schopnost dítěte správně vyslovovat???

 

První a velmi důležitou okolností je mluvní vzor, a to nejen rodičů, ale i učitelky mateřské školy. Dítě musí slyšet správnou výslovnost dostatečně často. Jako mluvní vzor působí také televize. Proto je velmi důležité, aby pořady, které dítě sleduje, měly po všech stránkách kvalitní komentář. Jestliže se dostatečně nerozvíjí motorika dítěte, většinou se to projeví ve skupině hlásek, které jsou náročné na pohyblivost a koordinaci mluvidel – L, R, Ř. Na řeči se podílí také centrální nervová soustava. Pokud dítě nemá dostatečně zralou centrální nervovou soustavu, nedokáže správně, rychle a přesně rozeznávat kvalitu zvuků a potom je i nepřesně napodobuje. Podobné hlásky dítěti splývají a zaměňuje je. V řeči se to projevuje jako asimilace sykavek, záměny tvrdých a měkkých hlásek, záměna hlásek K a T …

 

Jak může učitelka rozvíjet dětskou řeč???

 

Řeč se nejlépe rozvíjí při komunikaci a při hře. V mateřské škole jsou pro komunikaci vhodné podmínky – kolektiv přibližně stejně starých dětí, které mohou rozvíjet spontánní hru, a pokud se zapojí dospělý, tedy učitelka, aby měly děti vzor správné komunikace, je to pro děti ta nejlepší cesta k rozvoji řeči.  Velmi vhodné jsou námětové hry na něco a na někoho – na obchod, na maminku…

 

Jaký vliv má technika na dětskou řeč???

 

Je to trend dnešní doby a úplně zavrhnout ho nemůžeme. Ale pro děti je nejdůležitější, když s nimi komunikujeme, a to počítač nenahradí. Více než polovina případů opožděného vývoje řeči je způsobena nedostatkem stimulů, nedostatkem kontaktu s dospělou osobou, která si s dítětem povídá, prohlíží si s ním knížku, obohacuje jeho slovní zásobu. Na počítači si dítě procvičí například postřeh či zrakové vnímání, ale rozhodně ne řeč.

 

Ideální mluvní vzor pro dítě je dospělý, mluvící pomalu, zřetelně a výrazně. Pokud možno se správnou výslovností. Pomalé tempo řeči je přitom pro vývoj řeči dítěte zásadní.

 

 

 

Bc. Radka Křižanová